Mata kuliah teknologi farmasi sediaan padat berisi pokok-pokok bahasan rancangan bentuk sediaan, garis besar formulasi sediaan, hubungan rute/cara pemberian dengan bentuk sediaan dan tahap-tahap pengmbangan sediaan, preformulasi, eksipien, sistem peralatan dalam pembuatan sediaan, formulasi, cara pembuatannya, dan evaluasi sediaan obat, kosmetika dan bahan alam